Czym jest apelacja karna- komu przysługuje, jakie mogą być przyczyny odwoławcze?

Apelacja karna – co to?

Słowo apelacja pochodzi od łacińskiego słowa appellatio, które oznacza odwołanie i w świecie prawniczym jest to po prostu odwołanie się od wydanego wyroku. W prawie procesowym jest ona środkiem odwoławczym od wyroku, który wydał sąd pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Co istotne, prawo do apelacji przysługuje tylko od wyroku sądu pierwszej instancji. Jeżeli odwołujemy się od wyroku sądu rejonowego, apelacja wędruje do sądu okręgowego, a jeżeli od wyroku sądu okręgowego, to sprawa przechodzi do sądu apelacyjnego.

Kiedy złożyć apelację?

Apelację karną należy złożyć do sądu odwoławczego w terminie 2 tygodni od daty doręczenia wyroku sądu pierwszej instancji z uzasadnieniem. Gdy jednak uzasadnienie nie było zażądane przez stronę- w terminie tygodnia od ogłoszenia wyroku. Apelację należy wnieść na piśmie, za pośrednictwem sądu pierwszej instancji.

co to apelacja karna

Przyczyny odwołania apelacji karnej

Postępowanie apelacyjne zasadniczo pełni funkcję kontrolną. Strona odwołująca się od wyroku zaskarża go i domaga się jego kontroli pod względem faktycznym i prawnym. Apelacja może być oparta na czterech zarzutach.

Są nimi:

 • obraza przepisów prawa materialnego;
 • obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia;
 • błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia i rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.

W apelacji dodatkowo można wnosić wszelkie inne zarzuty, które nie mogły być przedmiotem zażalenia. Te wszystkie przyczyny noszą nazwę względnych.

Istnieją również przyczyny bezwzględne. Są to sytuacje, których zaistnienie powoduje uchylenie zaskarżonego orzeczenia sądu po złożeniu apelacji karnej na posiedzeniu.

Do bezwzględnych przyczyn odwoławczych zaliczają się m.in. sytuacje, gdy:

 • w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu;
 • sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie;
 • powszechny sąd orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego;
 • sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego;
 • sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;
 • orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie;
 • zapadło orzeczenie z naruszeniem zasady większości głosów.

Kto może wnieść apelację?

Prawo do odwołania się od wyroku w postępowaniu karnym przysługuje obydwu stronom postępowania, a do nich zalicza się oskarżony, prokurator, oskarżyciel posiłkowy i oskarżyciel prywatny.

co to apelacja karna

Co potem dzieje się z apelacją?

Sąd odwoławczy, po rozpatrzeniu wniesionej apelacji, może zaskarżony wyrok utrzymać w mocy prawnej, ale może też oczywiście go uchylić. Ma też prawo zmienić zaskarżony wyrok, jeśli tylko istnieją ku temu powody w materiale dowodowym. Nie może jednak skazać oskarżonego, który został uniewinniony przez sąd pierwszej instancji.

Sąd odwoławczy może przeprowadzić także postępowanie dowodowe. Jeżeli przeprowadzenie dowodu przez ten sąd byłoby bezcelowe, sąd odwoławczy może oddalić wniosek dowodowy. Na wniosek oskarżonego, który jest pozbawiony wolności, sąd odwoławczy zarządza sprowadzenie go na rozprawę, ale może być też tak, że obecność obrońcy będzie wystarczająca, jeżeli tylko uzna tak sąd. Nawet jeżeli oskarżony nie ma swojego obrońcy, to dostanie go z urzędu.

Czym jest akt oskarżenia- co musi zawierać?

 

Akt oskarżenia jest to pismo procesowe, które wnosi do sądu uprawniony podmiot i domaga się w nim, by sąd orzekł o winie i karze wobec osoby wskazanej w tym piśmie. Uprawniony podmiot natomiast, jest to osoba, która ma uprawnienia do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, czasami pokrzywdzony lub osoba jemu najbliższa jako oskarżyciel prywatny. Co do zasady, oskarżycielem publicznym jest prokurator. Oprócz aktu oskarżenia złożonego przez oskarżyciela publicznego, wyszczególnia się jeszcze prywatny akt oskarżenia, wnoszony przez pokrzywdzonego.

co zawiera akt oskarżenia

Co musi zawierać akt oskarżenia?

Zgodnie z artykułem 332. Kodeksu Postępowania Karnego, akt oskarżenia musi zawierać:

 • imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego;
 • dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody;
 • wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 recydywa podstawowa i wielokrotna lub art. 65 przestępstwo jako stałe źródło dochodu lub działanie w grupie lub związku przestępczym i przestępstwo o charakterze terrorystycznym Kodeksu karnego albo art. 37 nadzwyczajne obostrzenie kary § 1 Kodeksu karnego skarbowego;
 • wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada;
 • wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

§ 2. Do aktu oskarżenia dołącza się jego uzasadnienie, przytaczające fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśniające podstawę prawną oskarżenia i omawiające okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie.

§ 3. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia, akt oskarżenia może nie zawierać uzasadnienia.

co zawiera akt oskarżenia

Jakie pełni funkcje akt oskarżenia?

Akt oskarżenia, jako najważniejszy rodzaj skargi, pełni również inne funkcje. Jest on warunkiem wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przed sądem, jest czynnikiem inicjującym. Akt ten pełni również funkcję bilansującą, ponieważ zamyka postępowanie przygotowawcze i podsumowuje co udało się osiągnąć w jego wyniku. Jest również obligujący i programowy, ponieważ zawiera plan postępowania sądowego i jest dla sądu wiążący. Ostatnią funkcją jaką pełni akt prawny, jest funkcja informacyjna, ponieważ przedstawia on przedmiot procesu jego uczestnikom i społeczeństwu.

Uporczywie szczekający pies

Pies w bloku

Stale szczekający pies w bloku to temat drażliwy. Z jednej strony, szkoda nam psa, ponieważ cóż można zrobić właściciel jeśli jego pupil ciągle szczeka. Z drugiej strony, ciągłe, nieustanne szczekanie jest dla nas uciążliwe. Jak się zachować w takiej sytuacji i co zrobić kiedy pies sąsiada nie ustannie szczeka?

opłaty za szczekającego kundla

Szczekający pies a wspólnota mieszkaniowa

W sytuacji, gdy ciągłe szczekanie psa jest dla nas uporczywe powinniśmy zawiadomić dozorcę osiedla a następnie wspólnotę mieszkaniową. Dopiero, gdy takie działanie nie przyniesie oczekiwanego skutku należy powiadamiamy policję lub straż miejską.

Polskie ustawodawstwo nie przewiduje sytuacji, w której hałaśliwy czworonóg mógłby zostać wykluczony z życia wspólnoty mieszkaniowej. Jedynie, na jej terenie mogą zostać ustanowione dodatkowe regulaminy lub uchwały o zwierzętach domowych.

Dodatkowa opłata

Uchwała czy regulamin, według prawa miejscowego, z dodatkowa opłata może zostać nałożona na każdego mieszkańca, a nie tylko na osobę posiadającą psa. Według ustawodawstwa nie ma możliwości, aby nałożyć dodatkową opłatę na poszczególnych mieszkańców wspólnoty.

Przymusowa licytacja mieszkania

Przymusowa licytacja mieszkania, to jeden z mechanizmów we wspólnocie mieszkaniowej, którego zadaniem jest mobilizowanie mieszkańców do odpowiedniego zachowania i korzystania z lokalów. W praktyce jednak jest rzadko wykorzystywane działanie. Może do niego dojść w przypadku niewłaściwego korzystania z mieszkania oraz dużym wzroście kosztów utrzymania wspólnoty. Jednak taką sytuacją nie jest uporczywy hałas wywołany ciągle szczekającym czworonogiem sąsiadów.

szczekający pies

Skuteczne narzędzie

Czy w związku z tym istnieje sprawny mechanizm, który ma realny wpływ na uporczywie szczekającego psa? Rozwiązanie takiego problemu najlepiej zacząć od rozmowy z samymi sąsiadami. Warto jednak, żeby taka rozmowa odbywała się w przyjaznych stosunkach. Wysyłanie listów z pogróżkami czy inne groźby nie są dobrym rozwiązaniem, ponieważ taki konflikt może ciągnąć się latami. Warto zaproponować właścicielem np. kurs tresury psów czy inne warsztaty dla czworonogów. Jeśli rozmowa nie przyniesie oczekiwanych skutków kierujemy sprawę do dozorcy osiedla a następnie wspólnoty mieszkaniowej. Rozmowa z osobami zajmującymi się naszą wspólnotą mieszkaniową może przynieść lepszy rezultat. Dopiero, gdy ich działania nie przyniesie oczekiwanego wyniku, powinny zdecydować się na zawiadomienie straż miejskiej lub policji.

Bagaż podręczny – co się zmieści?

Każde wakacje rozpoczynamy od pakowania walizek i zabierania ze sobą najpotrzebniejszych urlopowych rzeczy. Często odpowiednie przygotowanie bagażu jest pierwszym krokiem do udanych wakacji! Co zrobić by uniknąć niepotrzebnych kłopotów na lotnisku w trakcie odprawy? Jakie walizki ze sobą zabrać i jak odpowiednio zabezpieczyć kosmetyki?

Linie lotnicze a bagaż podręczny

Niestety przepisy poszczególnych linii lotniczych nie są ujednolicone, więc przy każdym locie warto upewnić się co możemy wnieść na pokład, a co umieścić w luku bagażowym. Istotne są zarówno wymiary walizek, jak i ich ciężar. Najczęstsze obostrzenia to możliwość wniesienia na pokład 1 szt. bagażu o wymiarach ok. 50x40x20 cm (wliczają się w to wszystkie elementy plecaka czy walizki, takie jak uchwyty i kółka) oraz wadze maksymalnej 8-10 kg. Niektórzy przewoźnicy dopuszczają zabranie ze sobą dodatkowego niewielkiego bagażu w postaci damskiej lub męskiej torebki, czy też laptopa.Co można spakować, czego nie

Czego nie może zawierać bagaż podręczny?

Nie możemy wnosić na pokład żadnych ostrych przedmiotów. Wliczają się to wszelkie nożyczki, żyletki, strzykawki, igły. Zakaz obejmuje także mniej oczywiste przedmioty jak ostro zakończone parasolki, łyżwy, deskorolki oraz kije np. do nordic walkingu. Lista przedmiotów jest naprawdę długa. Oczywiście nie jest dozwolone wnoszenie przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą się przyczynić do utraty zdrowia lub życia innych pasażerów. Butle gazowe, noże i wszelka broń nie mogą się znaleźć w naszym bagażu podręcznym nawet za okazaniem pozwolenia, wypełnieniem wymaganych dokumentów i spełnieniem wszystkich wymogów przewoźnika.

Co ostatecznie wniesiemy na pokład samolotu i tak zależy od pracownika lotniska, który będzie przeprowadzał kontrolę naszego bagażu.

Przewożenie płynów

Największe obostrzenia dotyczą substancji płynnych, które możemy przewozić tylko w opakowaniach nieprzekraczających pojemności 100ml. Do tej kategorii przedmiotów zaliczają się również takie kosmetyki jak podkłady, czy tusze do rzęs. Wszystkie przewożone przez nas kosmetyki powinny być spakowane do przeźroczystej kosmetyczki o pojemności 1l.

Podobne restrykcje są wprowadzone również w przypadku leków. Wszystkie syropy i inne płynne lekarstwa musimy przewozić w pojemnikach do 100ml.

Napoje, które możemy wnieść na pokład to tylko te zakupione w strefie lotów już po odprawie.

Co można spakować, czego nie

Bagaż rejestrowany

W większości przypadków jest tak, że te przedmioty, których nie zabieramy na pokład będziemy mogli przewieźć w bagażu rejestrowanym. Oczywiście nie można przewozić w ten sposób przedmiotów nielegalnych i takich, które w jakikolwiek sposób zagrażają zdrowiu i życiu innych.

Problem z wypłacalnością – czego może, zgodnie z prawem, pozbawić nas komornik?

Każdy z nas, w następstwie nieprzewidzianych i przykrych zdarzeń, może któregoś dnia usłyszeć pukanie do drzwi przez komornika

 

co może zabrać komornik

 

Scenariusze zwykle nie różnią się od siebie: zaciągamy pożyczkę, zalegamy ze spłatą, następnie wierzyciel wypowiada umowę i kieruje sprawę do sądu. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, kieruje wniosek do komornika sądowego wraz z wnioskiem egzekucyjnym. Czego komornik nie będzie mógł nas pozbawić? Co natomiast, zgodnie z prawem, będzie mógł zabrać?

Co mówi prawo?

Po pierwsze, komornik związany jest wnioskiem wierzyciela, czyli nie może samodzielnie, bez jego zgody, decydować o postępowaniu wobec dłużnika. We wniosku egzekucyjnym wskazane są sposoby prowadzenia egzekucji. Najczęściej są to: zajęcie wynagrodzenia, zajęcie rachunku bankowego, wierzytelności, nadpłaty podatku, emerytury, renty i ruchomości.

Ograniczenia komornika

Komornik nie ma nieograniczonych praw w przeprowadzanej egzekucji, a akty prawne nie pozostają bezduszne wobec dłużników. Przykładowo, jeżeli nieuregulowana zależność potrącana jest z wynagrodzenia (a tak dzieje się najczęściej), to dana kwota może być odprowadzona tylko od dłużnika, który zarabia więcej, niż wynosi najniższe wynagrodzenie w Polsce. Wyjątkiem są długi alimentacyjne – w takim przypadku nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia. Nie jest też tak, że jeżeli zarabiasz więcej, to komornik ma nieograniczone prawo do zajęcia twojego wynagrodzenia. Jest zobowiązany do przestrzegania limitu 50%. W przypadku “alimenciarzy” próg zwiększa się do 60% wysokości wynagrodzenia, których może być pozbawiony.

 

co zabiera komornik, co może zająć komornik

 

Prawo chroni to, co niezbędne do przeżycia

Największe kontrowersje budzą jednak zajęcia przez komorników wszelkich dóbr ruchomych i nieruchomych.
W prawie prościej przedstawia się sprawa zajęcia nieruchomości, ponieważ każda nieruchomość może być zajęta, jeżeli dłużnik jest nie tylko jej właścicielem, lecz także współwłaścicielem. Zajęcia np. domu można uniknąć, jeżeli tylko dłużnik przedstawi wiarygodny dowód na to, że dana nieruchomość nie jest jego własnością.

Jeżeli chodzi o dobra ruchome, to generalna zasada jest taka, że dłużnik zachowuje sprzęty niezbędne do codziennego funkcjonowania, pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza przeciętnej wartości dla danego przedmiotu. Nie ma więc możliwości zachowania żyrandolu ze szczerego złota, ponieważ jest wiele tańszych lamp, tak samo będących źródłem oświetlenia. I nie, telewizor nie jest tutaj uznawany za sprzęt pierwszej potrzeby.

Jak prawo traktuje zwierzęta?

W przypadku zwierząt liczy się tylko to, by całość zajęcia zwierzęcia nie była sprzeczna z przepisami o ochronie zwierząt. Jeśli te przepisy będą zachowane, to dłużnik niestety może, zgodnie z prawem, utracić swojego ukochanego, rasowego pupila.

Czy rowerem można jeździć po chodniku?

Rowerem po chodniku

Wraz z nadejściem wiosny w rowerowym społeczeństwie pojawia się znowu to samo pytanie: czy można jeździć rowerem po chodniku?

jazda rowerem po chodniku

Pytanie to codziennie zadaje sobie tysiące
kierowców jednośladów

Perspektywa jazdy szeroką drogą szybkiego ruchu w towarzystwie
tirów skutecznie odstrasza rowerzystów i pcha ich w stronę chodników przeznaczonych dla pieszych. Gdzie w takim razie jest miejsce rowerzysty gdy drogi rowerowej brak i kiedy w
takim przypadku mogą oni korzystać z chodnika?

Jezdnia czy chodnik?

Pomimo coraz lepiej rozbudowanej infrastruktury drogowej, skupiającej się na budowaniu licznych dróg rowerowych. W wielkich miastach wciąż możemy spotkać się z miejscami,
gdzie rowerzyści zmuszeni są w towarzystwie samochodów korzystać z ulicy.

Niejednokrotnie muszą oni pokonywać wielopasmowe drogi i w towarzystwie samochodów ciężarowych czy dostawczych przebywać kilometry, gdy w tym czasie chodniki pozostają
puste. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy prawa.

Ustawowe wyjątki

Jazda jednośladem po chodniku, gdy ścieżki rowerowej brak jest dozwolona tylko w kilku przypadkach regulowanych art. 33 ustawy o Prawie ruchu drogowego.
Rowerzysta może jechać po chodniku w następujących przypadkach:
● nie ukończył jeszcze 10lat, co wobec prawa czyni go pieszym, mimo że porusza się
na rowerze

● jest osobą opiekuje się rowerzystą, który nie ukończył 10 lat (nie jest on jednak
traktowany jako pieszy);

● kiedy pogoda może powodować u rowerzysty poczucie zagrożenia na drodze (np.
deszcz, śnieg, gołoledź, błoto na drodze, silny wiatr).

● w przypadku, gdy chodnik ma minimum 2m szerokości,a obok niego nie ma ścieżki
rowerowej

● w momencie, kiedy dozwolona prędkość na drodze przekracza 50km/h.

A jak jest z tym pierwszeństwem?

Prawnie, rowerzysta największe przywileje zyskuje na drodze przystosowanej dla rowerów. Wtedy zarówno piesi jak i kierowcy, muszą dostosować się do zasad panujących na ścieżkach rowerowych. Cykliści zyskują na nich przywilej pierwszeństwa co oznacza, że osoby poruszające się w inny sposób muszą ustąpić im miejsca.

Nie oznacza to,że artykuł o Prawie drogowym nie określa też przepisów ruchu na drodze rowerowej. Rowerzyści korzystający z niej zobowiązani są do przestrzegania prędkości 50km/h. Inaczej sprawa ma się gdy mamy do czynienia z drogą dla rowerów i pieszych. Wtedy uczestnicy ruchu powinni korzystać z drogi na jednakowych zasadach z użyciem zasady ograniczonego zaufania, a rowerzystom zaleca się jazdę po prawej stronie drogi.

 

 

 

Mandat za jazdę rowerem po chodniku? To kosztuje

Jazda po zatłoczonym mieście wymaga rozsądku i opanowania zasad bezpieczeństwa. Puste chodniki kuszą rowerzystów bardziej niż zatłoczona jezdnia, ale przejazd nimi w większości przypadków kosztuje.Według prawa, nieuzasadniona jazda rowerem po chodniku grozi mandatem w wysokości 50zł, większą karę możemy dostać za przejazd rowerem przez przejście dla pieszych, wtedy musimy się liczyć z kwotą 200 zł.

Czy wiesz że… ?