Archiwum kategorii: wyposażenie biurowe

Czy można legalnie grillować na balkonie?

Mówi się, że grillowanie to ulubiony sport Polaków. Kto z nas nie lubi rozpalić w grilla w upalny dzień na naszym klimatycznym balkonie? Jednak, czy to jest legalne? To pytanie zadaje sobie niejeden mieszkaniec bloku.

Uregulowanie prawne

Na próżno szukać w ustawodawstwie polskim regulacji dotyczących grillowania na balkonie. Nie znajdziemy w przepisach bezpośredniego zakazu zabraniającego rozpalenia grilla w bloku.

Mimo tego istnieją ustawy oraz rozporządzenia dotyczące poszanowania porządku, immisji oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ponadto, na terenie spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowe mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy dotyczące grillowania na balkonie.

grill w bloku

Czym jest imisja?

Imisja jest działaniem właściciela nieruchomości na własnym terenie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim. Przykładem takiej imisji, jest właśnie dym unoszący się podczas grillowania.

Efektem imisji może być skierowanie sprawy do sądu oraz oczekiwanie zaprzestania rozpalania grilla na balkonie.

Zagrożenie pożarowe

Rozpalając tradycyjny węglowy grill na naszym balkonie możemy spowodować realne zagrożenie pożarowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. ochrony przeciwpożarowej „zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów” oraz przechowywanie „materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 stopni Celsjusza”.

Rozpalając grill na balkonie powodujemy zagrożenie pożarowe. Alternatywą dla tradycyjnych, mogą być te elektryczne. Wydają się one bezpieczniejsze, jednak mimo tego mogą one być również zagrożeniem pożarowym. Korzystając z takiego grilla należy zadbać o własne bezpieczeństwo, przestrzeń dookoła oraz pozbyć się łatwopalnych przedmiotów.

grill w bloku

Kara za grillowanie na balkonie

Grill na balkonie może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Zaczynając od konfliktu z sąsiadami, przez upomnienie przez wspólnotę mieszkaniową po mandat wysokości 500 zł.

W celu uniknięcia nieprzyjemności zalecamy, aby znaleźć w swoim mieście odpowiednie miejsce na świeżym powietrzu, gdzie będziemy mogli swobodnie rozpalić grillować.

Wszystko o klauzuli pauliańskiej

Skarga pauliańska uregulowana jest kodeksem cywilnym artykułami od 527 do 534. Wedle tych przepisów klauzula pauliańska jest ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Zgodnie z nią istnieje możliwość dochodzenia roszczeń wierzyciela, kiedy w związku z czynności prawną dłużnika osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, a w związku z tym osobą pokrzywdzoną został wierzyciel.

Można powiedzieć, że celem klauzuli pauliańskiej jest zabezpieczenie wierzyciela przed nielojalnymi zachowaniami dłużnika.

Przedmiotem skargi pauliańskiej mogą być jedynie czynności prawne, zarówno te jednostronne, dwustronne jak i wielostronne.

co to klauluza pauliańska

Przesłanki skargi pauliańskiej

Możliwość skorzystania ze skargi pauliańskiej przez wierzyciela, istnieje w momencie łącznego spełnienia przesłanek takich jak:

  1. istnienie wierzytelności – została dokonana czynność prawna,

  2. pokrzywdzenie wierzyciela nastąpiło wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z osobą trzecią,

  3. dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela,

  4. uzyskanie wskutek czynności prawnej korzyści majątkowej przez osobę trzecią,

  5. działanie osoby trzeciej w złej wierze – osoba trzecia wiedziała o działaniu dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia swojego wierzyciela.

Elementy skargi pauliańskiej

Podstawowym elementem w klauzuli pauliańskiej jest wymóg zawarcia żądania uznania czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela. Co więcej, obowiązkowe jest wskazanie wobec kogo bezskuteczność ma zostać uznana oraz jakiej konkretnej czynności dotyczy żądanie.

Formułując skargę pauliańską zaleca się, aby w pozwie zawrzeć wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Może to być np. zakaz sprzedaży danej rzeczy.

Kolejnym elementem jest złożenie wniosku o stwierdzenie prawomocności. Następnie następuje złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego możliwe jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

klauzula pauliańska

Przedawnienie

Termin przedawnienia wynosi 5 lat od daty danej czynności. Po upływie wskazanego okresu czasu roszczenie ostatecznie wygasa.

Klauzula pauliańska a zmiany w 2019 roku

Na rok 2019 zostało zaplanowanych wiele zmian dotyczących skargi pauliańskiej. Ich zadaniem jest przede wszystkim umocnie pozycji pokrzywdzonego, czyli wierzyciela. Dzięki tym zmianom łatwiej będzie uniknąć zawieszenia postępowania egzekucyjnego (w razie gdyby działanie dłużnika usilnie i podejrzanie do tego prowadziło).

Obecnie trwają prace nad tym projektem.

Czym jest akt oskarżenia- co musi zawierać?

 

Akt oskarżenia jest to pismo procesowe, które wnosi do sądu uprawniony podmiot i domaga się w nim, by sąd orzekł o winie i karze wobec osoby wskazanej w tym piśmie. Uprawniony podmiot natomiast, jest to osoba, która ma uprawnienia do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, czasami pokrzywdzony lub osoba jemu najbliższa jako oskarżyciel prywatny. Co do zasady, oskarżycielem publicznym jest prokurator. Oprócz aktu oskarżenia złożonego przez oskarżyciela publicznego, wyszczególnia się jeszcze prywatny akt oskarżenia, wnoszony przez pokrzywdzonego.

co zawiera akt oskarżenia

Co musi zawierać akt oskarżenia?

Zgodnie z artykułem 332. Kodeksu Postępowania Karnego, akt oskarżenia musi zawierać:

  • imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego;
  • dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody;
  • wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 recydywa podstawowa i wielokrotna lub art. 65 przestępstwo jako stałe źródło dochodu lub działanie w grupie lub związku przestępczym i przestępstwo o charakterze terrorystycznym Kodeksu karnego albo art. 37 nadzwyczajne obostrzenie kary § 1 Kodeksu karnego skarbowego;
  • wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada;
  • wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

§ 2. Do aktu oskarżenia dołącza się jego uzasadnienie, przytaczające fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśniające podstawę prawną oskarżenia i omawiające okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie.

§ 3. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia, akt oskarżenia może nie zawierać uzasadnienia.

co zawiera akt oskarżenia

Jakie pełni funkcje akt oskarżenia?

Akt oskarżenia, jako najważniejszy rodzaj skargi, pełni również inne funkcje. Jest on warunkiem wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przed sądem, jest czynnikiem inicjującym. Akt ten pełni również funkcję bilansującą, ponieważ zamyka postępowanie przygotowawcze i podsumowuje co udało się osiągnąć w jego wyniku. Jest również obligujący i programowy, ponieważ zawiera plan postępowania sądowego i jest dla sądu wiążący. Ostatnią funkcją jaką pełni akt prawny, jest funkcja informacyjna, ponieważ przedstawia on przedmiot procesu jego uczestnikom i społeczeństwu.

Uporczywie szczekający pies

Pies w bloku

Stale szczekający pies w bloku to temat drażliwy. Z jednej strony, szkoda nam psa, ponieważ cóż można zrobić właściciel jeśli jego pupil ciągle szczeka. Z drugiej strony, ciągłe, nieustanne szczekanie jest dla nas uciążliwe. Jak się zachować w takiej sytuacji i co zrobić kiedy pies sąsiada nie ustannie szczeka?

opłaty za szczekającego kundla

Szczekający pies a wspólnota mieszkaniowa

W sytuacji, gdy ciągłe szczekanie psa jest dla nas uporczywe powinniśmy zawiadomić dozorcę osiedla a następnie wspólnotę mieszkaniową. Dopiero, gdy takie działanie nie przyniesie oczekiwanego skutku należy powiadamiamy policję lub straż miejską.

Polskie ustawodawstwo nie przewiduje sytuacji, w której hałaśliwy czworonóg mógłby zostać wykluczony z życia wspólnoty mieszkaniowej. Jedynie, na jej terenie mogą zostać ustanowione dodatkowe regulaminy lub uchwały o zwierzętach domowych.

Dodatkowa opłata

Uchwała czy regulamin, według prawa miejscowego, z dodatkowa opłata może zostać nałożona na każdego mieszkańca, a nie tylko na osobę posiadającą psa. Według ustawodawstwa nie ma możliwości, aby nałożyć dodatkową opłatę na poszczególnych mieszkańców wspólnoty.

Przymusowa licytacja mieszkania

Przymusowa licytacja mieszkania, to jeden z mechanizmów we wspólnocie mieszkaniowej, którego zadaniem jest mobilizowanie mieszkańców do odpowiedniego zachowania i korzystania z lokalów. W praktyce jednak jest rzadko wykorzystywane działanie. Może do niego dojść w przypadku niewłaściwego korzystania z mieszkania oraz dużym wzroście kosztów utrzymania wspólnoty. Jednak taką sytuacją nie jest uporczywy hałas wywołany ciągle szczekającym czworonogiem sąsiadów.

szczekający pies

Skuteczne narzędzie

Czy w związku z tym istnieje sprawny mechanizm, który ma realny wpływ na uporczywie szczekającego psa? Rozwiązanie takiego problemu najlepiej zacząć od rozmowy z samymi sąsiadami. Warto jednak, żeby taka rozmowa odbywała się w przyjaznych stosunkach. Wysyłanie listów z pogróżkami czy inne groźby nie są dobrym rozwiązaniem, ponieważ taki konflikt może ciągnąć się latami. Warto zaproponować właścicielem np. kurs tresury psów czy inne warsztaty dla czworonogów. Jeśli rozmowa nie przyniesie oczekiwanych skutków kierujemy sprawę do dozorcy osiedla a następnie wspólnoty mieszkaniowej. Rozmowa z osobami zajmującymi się naszą wspólnotą mieszkaniową może przynieść lepszy rezultat. Dopiero, gdy ich działania nie przyniesie oczekiwanego wyniku, powinny zdecydować się na zawiadomienie straż miejskiej lub policji.

Bagaż podręczny – co się zmieści?

Każde wakacje rozpoczynamy od pakowania walizek i zabierania ze sobą najpotrzebniejszych urlopowych rzeczy. Często odpowiednie przygotowanie bagażu jest pierwszym krokiem do udanych wakacji! Co zrobić by uniknąć niepotrzebnych kłopotów na lotnisku w trakcie odprawy? Jakie walizki ze sobą zabrać i jak odpowiednio zabezpieczyć kosmetyki?

Linie lotnicze a bagaż podręczny

Niestety przepisy poszczególnych linii lotniczych nie są ujednolicone, więc przy każdym locie warto upewnić się co możemy wnieść na pokład, a co umieścić w luku bagażowym. Istotne są zarówno wymiary walizek, jak i ich ciężar. Najczęstsze obostrzenia to możliwość wniesienia na pokład 1 szt. bagażu o wymiarach ok. 50x40x20 cm (wliczają się w to wszystkie elementy plecaka czy walizki, takie jak uchwyty i kółka) oraz wadze maksymalnej 8-10 kg. Niektórzy przewoźnicy dopuszczają zabranie ze sobą dodatkowego niewielkiego bagażu w postaci damskiej lub męskiej torebki, czy też laptopa.Co można spakować, czego nie

Czego nie może zawierać bagaż podręczny?

Nie możemy wnosić na pokład żadnych ostrych przedmiotów. Wliczają się to wszelkie nożyczki, żyletki, strzykawki, igły. Zakaz obejmuje także mniej oczywiste przedmioty jak ostro zakończone parasolki, łyżwy, deskorolki oraz kije np. do nordic walkingu. Lista przedmiotów jest naprawdę długa. Oczywiście nie jest dozwolone wnoszenie przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą się przyczynić do utraty zdrowia lub życia innych pasażerów. Butle gazowe, noże i wszelka broń nie mogą się znaleźć w naszym bagażu podręcznym nawet za okazaniem pozwolenia, wypełnieniem wymaganych dokumentów i spełnieniem wszystkich wymogów przewoźnika.

Co ostatecznie wniesiemy na pokład samolotu i tak zależy od pracownika lotniska, który będzie przeprowadzał kontrolę naszego bagażu.

Przewożenie płynów

Największe obostrzenia dotyczą substancji płynnych, które możemy przewozić tylko w opakowaniach nieprzekraczających pojemności 100ml. Do tej kategorii przedmiotów zaliczają się również takie kosmetyki jak podkłady, czy tusze do rzęs. Wszystkie przewożone przez nas kosmetyki powinny być spakowane do przeźroczystej kosmetyczki o pojemności 1l.

Podobne restrykcje są wprowadzone również w przypadku leków. Wszystkie syropy i inne płynne lekarstwa musimy przewozić w pojemnikach do 100ml.

Napoje, które możemy wnieść na pokład to tylko te zakupione w strefie lotów już po odprawie.

Co można spakować, czego nie

Bagaż rejestrowany

W większości przypadków jest tak, że te przedmioty, których nie zabieramy na pokład będziemy mogli przewieźć w bagażu rejestrowanym. Oczywiście nie można przewozić w ten sposób przedmiotów nielegalnych i takich, które w jakikolwiek sposób zagrażają zdrowiu i życiu innych.

Co zrobić ze starym telefonem?

Wciąż istnieje grupa ludzi, którzy używają swoich telefonów aż te przestają działać z powodu całkowitego wyeksploatowania. Większość jednak wymienia telefony na nowe co pewien czas, choć ich dotychczasowe sprawują się jeszcze całkiem dobrze. Co wtedy zrobić ze swoim poprzednim telefonem? Jeden na pewno przyda się jak rezerwowy – tak na wszelki wypadek. Jednak w ciągu kilku lat tym sposobem można zgromadzić całką pokaźną ilość telefonów. Jeśli nie ma już na nie miejsca i nie są one potrzebne, z pomocą przychodzi skup używanych telefonów Warszawa.

Jeśli ktoś nie chce sam szukać chętnych na swoje stare telefony i dodatkowo chciałby dostać od ręki gotówkę, to właśnie taki skup jest świetnym rozwiązaniem. Coraz więcej skupów działa w internecie, jednak wiele osób korzysta też ze stacjonarnych skupów. Decydując się na sprzedaż telefonu w skupie nie zaśmieca się środowiska, ale można też dać swojemu poprzedniemu telefonowi drugie życie. Skup używanych telefonów Warszawa to też świetne rozwiązanie, jeśli ktoś posiada niedziałające już telefony. Zwykle nie wiadomo, co z takim zepsutym urządzeniem zrobić – dla dotychczasowego użytkownika nie stanowi on już większej wartości, ale wyrzucić ot tak do kosza tez dzisiaj już nie wypada.
	skup używanych telefonów warszawa

Ale jeśli jest możliwość pozbycia się takiego telefonu i jeszcze otrzymania za niego pewnej kwoty – dlaczego z tego nie skorzystać? Dzięki takim skupom korzysta zarówno dotychczasowy użytkownik telefonu, jak i właściciele skupu. Dzięki nim łatwiej stary telefon poddać recyklingowi. Przede wszystkim skupy ułatwiają wycenę danego telefonu, więc osoba, która chce się pozbyć takiego sprzętu, od razu wie, ile pieniędzy może za niego dostać. Skupów działa już dość sporo, co oznacza, ze na tego typu usługi jest dość duże zapotrzebowanie. Warto wiec pamiętać, że jeśli nie wiadomo, co zrobić ze starym, niekoniecznie działającym jeszcze telefonem, można go sprzedać do skupu. Dotychczasowy użytkownik pozbywa się problemu, dostaje w dodatku kilka złotych, a stary telefon nie będzie się poniewierał tam, gdzie nie powinien.