Umowa szkoleniowa

Umowa szkoleniowa

Coraz częściej pracodawcy decydują się na wspieranie podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, m.in w formie doszkalania.

Co za tym idzie, wzrasta też ich chęć do uzyskiwania nowych certyfikatów czy podjęcie studiów podyplomowych. Pracodawcy decydują się pokrywać całkowicie lub częściowo koszty dodatkowego kształcenia i zawiązać umowy szkoleniowe.

Umowa szkoleniowa

Pojęcie umowy szkoleniowej

Umowa szkoleniowa jest zawiązywana między pracodawcą a pracownikiem aby skierować go na dodatkowe szkolenie podnoszące jego kwalifikacje zawodowe. Uzyskane kwalifikacje mają być pomocne, wręcz niezbędne do wykonywania codziennej pracy. W postaci umowy, pracodawca zobowiązuje się do pokrycia części lub całości kosztów. W zamian za to, pracownik musi zagwarantować, że przepracuje określoną liczbę lat w danym zakładzie pracy, najczęściej są to 3 lata. Świadczą o tym artykuły 103(1) – 103(6) Kodeksu Pracy. Jest również możliwa sytuacja kiedy to inicjatywa podjęcia szkolenia wychodzi od strony pracownika, wtedy pracodawca musi wyrazić zgodę na jego udział.

Koszty szkolenia

Należy pamiętać, żeby zawrzeć w umowie szkoleniowej wysokość kosztów szkolenia, które pracodawca zobowiązuje się pokryć. Kwota powinna zostać wyliczona na podstawie rzeczywistych wydatków. Pracodawca nie powinien bezpodstawnie podawać dowolną sumę. Zazwyczaj musi zaopatrzyć się w dowód poniesionych wydatków, m.in. przedstawienie stosownych kalkulacji, faktur i rachunków.

Co to jest umowa szkoleniowa?

Może wystąpić sytuacja, gdy pracodawca zażąda zwrotu kosztów szkolenia. Art 103(5) Kodeksu pracy stanowi, że Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

  • który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
  • z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 103(4), nie dłuższym niż 3 lata,
  • który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,
  • który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 94(3), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.