opłata od pozwu

Opłata od pozwu sądowego

Jeżeli decydujemy się na wniesienie pozwu do sądu, musimy pamiętać, że w niektórych przypadkach będziemy musieli uiścić określoną opłatę od pozwu. Zdarza się, że będzie ona zwrócona. Według badań, co czwarty Polak złożył pozew lub wniosek w ciągu roku.

opłata od pozwu

Obowiązkowa opłata od pozwu sądowego

Analizują te liczby, ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadziła obowiązek opłaty od pozwu. Dzięki temu można uniknąć paraliżu sądownictwa, a jednocześnie wesprzeć jego budżet. Wysokość opłaty od pozwu jest wyznaczana w zależności od rodzaju postępowania. Może być stała albo podstawowa. Według art. 13 wyżej wymienionej ustawy, stała opłata od pozwu pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe (czyli spory dotyczące rozstrzygnięcia interesu ekonomicznego) i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (2% w postępowaniu grupowym). Przyjmuje się, że kwota jest większa niż 30 zł ale nie przekracza 100 000 zł. Opłaty stałe lub podstawowe pobierane są w sprawach określonych w ustawie. Jeżeli nasz pozew dotyczy roszczenia niemajątkowego lub majątkowego nietypowego, należy prześledzić zapis prawny.

Możliwa niższa opłata od pozwu

W artykule 28 znajdziemy informacje o zapłacie dla sporów z tytułu niewykonania czy nienależytego wykonanie umowy. Określono opłaty wstępne w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym. Ten tryb specjalny dotyczy roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł oraz do spraw o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, zgodnie z art. 505 Kodeksu postępowania cywilnego. W takich przypadkach opłaty mogą mieć wartości:

  1. do 2000 złotych – 30 złotych;
  2. ponad 20000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;
  3. ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;
  4. ponad 7500 złotych – 300 złotych.

    uniknięcie opłaty od pozwu

Uniknięcie opłat

Osoby, które nie posiadają wystarczających środków do uiszczenia opłaty od pozwu, mogą ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Do złożenia takiego wniosku należy dołączyć oświadczenie, że dana osoba fizyczna nie jest w stanie ponieść tego wydatku bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek powinien zawierać również informacje o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach, z możliwością dodatkowych wyjaśnień. W takiej sytuacji warto dołączyć dokumentację potwierdzającą nasze argumenty. Zwolnienie z kosztów może mieć formę częściową lub całkowitą.