Umowa ustna

Czy jest możliwość zawarcia umowy ustnej? Czy jest ona tak samo obowiązująca jak tradycyjna, pisemna? Co ciekawe właśnie umowa ustna jest najbardziej popularna w naszym codziennym życiu i w większości przypadkach jest związywane nieświadomie.

Umowa ustna

Umowa ustna – forma

Do najczęstszych rodzajów czynności prawnych należy przede wszystkim zawieranie umów. Niezależnie od formy musi pojawić się oświadczenie woli przez oba podmioty.  Umowa ustna opisana jest w art. 60 Kodeksu Cywilnego – z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Wyjątki

Oczywiście występują wyjątki, w których umowa ustna jest niewystarczająca, a wręcz niedozwolona. Kodeks cywilny wymienia, jakie rodzaje umów muszą zostać zawarte w formie pisemnej. Do tej grupy należą m.in umowy dostawy, umowy o roboty budowlane, czy też umowy pożyczki, której wysokość przekracza 1000 zł. Art. 158 Kodeksu Cywilnego podaje przypadki kiedy umowa musi mieć formę aktu notarialnego, kiedy to przedmiotem zobowiązania jest nieruchomość.

Możliwe utrudnienia

Kiedy to forma kwalifikowana nie będzie zachowana, mimo obowiązku zawartego w przepisie, nie powoduje nieważności zobowiązania. Natomiast utrudnienia mogą pojawić się w sytuacji sporu sądowego. Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, czy też przesłuchanie stron jest po prostu niemożliwe. W ustawie występują możliwe dopuszczenia dowodu w przypadkach gdy: obie strony wyrażają na to zgodę, żąda tego konsument będący w sporze przedsiębiorcą lub jeżeli fakt dokonania czynności zostanie uprawdopodobniony pisemnie. Niestety w praktyce, rzadkością jest, żeby obie strony sporu wyrażą zgodę na dopuszczenie dowodu na okoliczność zawarcia kontraktu, mając odmienne interesy.

Formy umowy

Czy forma pisemna jest bardziej korzystna?

Jeżeli określony przepis wymaga wykorzystać formę pisemną i przy tym nie zastrzega rygoru nieważności, umowa ustna będzie obowiązująca. Zaleca się jednak, że w umowach, których przedmiotem są wartościowe rzeczy, zdecydować się na formę pisemną. Mimo, że ustawa nie określa tego jako obowiązkowe. W sytuacjach krytycznych, będziemy mogli z łatwością dochodzić roszczeń (na piśmie). Ważne, aby umowa zawierała informacje o stronach, przedmiot umowy oraz cenę.