co to apelacja karna

Czym jest apelacja karna- komu przysługuje, jakie mogą być przyczyny odwoławcze?

Apelacja karna – co to?

Słowo apelacja pochodzi od łacińskiego słowa appellatio, które oznacza odwołanie i w świecie prawniczym jest to po prostu odwołanie się od wydanego wyroku. W prawie procesowym jest ona środkiem odwoławczym od wyroku, który wydał sąd pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Co istotne, prawo do apelacji przysługuje tylko od wyroku sądu pierwszej instancji. Jeżeli odwołujemy się od wyroku sądu rejonowego, apelacja wędruje do sądu okręgowego, a jeżeli od wyroku sądu okręgowego, to sprawa przechodzi do sądu apelacyjnego.

Kiedy złożyć apelację?

Apelację karną należy złożyć do sądu odwoławczego w terminie 2 tygodni od daty doręczenia wyroku sądu pierwszej instancji z uzasadnieniem. Gdy jednak uzasadnienie nie było zażądane przez stronę- w terminie tygodnia od ogłoszenia wyroku. Apelację należy wnieść na piśmie, za pośrednictwem sądu pierwszej instancji.

co to apelacja karna

Przyczyny odwołania apelacji karnej

Postępowanie apelacyjne zasadniczo pełni funkcję kontrolną. Strona odwołująca się od wyroku zaskarża go i domaga się jego kontroli pod względem faktycznym i prawnym. Apelacja może być oparta na czterech zarzutach.

Są nimi:

  • obraza przepisów prawa materialnego;
  • obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia;
  • błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia i rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.

W apelacji dodatkowo można wnosić wszelkie inne zarzuty, które nie mogły być przedmiotem zażalenia. Te wszystkie przyczyny noszą nazwę względnych.

Istnieją również przyczyny bezwzględne. Są to sytuacje, których zaistnienie powoduje uchylenie zaskarżonego orzeczenia sądu po złożeniu apelacji karnej na posiedzeniu.

Do bezwzględnych przyczyn odwoławczych zaliczają się m.in. sytuacje, gdy:

  • w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu;
  • sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie;
  • powszechny sąd orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego;
  • sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego;
  • sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;
  • orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie;
  • zapadło orzeczenie z naruszeniem zasady większości głosów.

Kto może wnieść apelację?

Prawo do odwołania się od wyroku w postępowaniu karnym przysługuje obydwu stronom postępowania, a do nich zalicza się oskarżony, prokurator, oskarżyciel posiłkowy i oskarżyciel prywatny.

co to apelacja karna

Co potem dzieje się z apelacją?

Sąd odwoławczy, po rozpatrzeniu wniesionej apelacji, może zaskarżony wyrok utrzymać w mocy prawnej, ale może też oczywiście go uchylić. Ma też prawo zmienić zaskarżony wyrok, jeśli tylko istnieją ku temu powody w materiale dowodowym. Nie może jednak skazać oskarżonego, który został uniewinniony przez sąd pierwszej instancji.

Sąd odwoławczy może przeprowadzić także postępowanie dowodowe. Jeżeli przeprowadzenie dowodu przez ten sąd byłoby bezcelowe, sąd odwoławczy może oddalić wniosek dowodowy. Na wniosek oskarżonego, który jest pozbawiony wolności, sąd odwoławczy zarządza sprowadzenie go na rozprawę, ale może być też tak, że obecność obrońcy będzie wystarczająca, jeżeli tylko uzna tak sąd. Nawet jeżeli oskarżony nie ma swojego obrońcy, to dostanie go z urzędu.